DSGVO

Informationen zur persönlichen Datenverarbeitung

ORDNUNG

Klicken Sie auf diesen Link, um die Geschäftsordnung zu lesen.

DATEN DES ANGLERS

_WYPELNIA_OPIEKUN_PRAWNY_MALOLETNIEGO


Informationen zur persönlichen Datenverarbeitung

ERLAUBNIS

I'm PAA member and I paid PAA contribution on 2022 year in my PAA Circle
Ich bin kein PAA-Mitglied
Die Angler des PZW-Kreises in ................ sind erst nach Zahlung des jährlichen Kreisbeitrages für Bewirtschaftung und Gewässerschutz für ein Jahr im Heimkreis berechtigt, Nachlässe beim Kauf zu nutzen.

_ZAKUP_DODATKOWO

GESAMT ZU ZAHLEN

0.00 zł
ORDNUNG
REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI W SZCZECINIE
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (Wykup e-zezwolenia)
 4. Postanowienia końcowe
  I. DEFINICJE
  1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży e-zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  2. Sprzedający - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000080484, NIP: 852-11-58-386, REGON 011508543, (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
  3. Kupujący- osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie Okręgu PZW w Szczecinie, spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
  4. Serwis Zezwolenia Wędkarskie/E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzwszczecin.com prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
  5. Transakcja- umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
  6. Płatność- spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
  7. E-Zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E-Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Wykazem wód oraz Zasadami wędkowania i obowiązującymi regulaminami oraz Przepisami ogólnymi PZW.
  2. Zgodnie z Uchwałą nr 6/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
  3. Warunkiem zakupu e-zezwolenia jest:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowana w systemie przeglądarka internetowa
   • posiadanie konta bankowego
  4. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń:
   1. OKRESOWE dla członków PZW: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe
   2. OKRESOWE dla wędkarzy niezrzeszonych: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe oraz całoroczne
   3. ZEZWOLENIA – SKŁADKI (członkowskie i okręgowe) na 2020 rok dla członków szczecińskiego Okręgu PZW w i osób, które chcą wstąpić do PZW.
   4. ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH
  5. ZEZWOLENIE – SKŁADKA (członkowska i okręgowa) jest ważne wyłącznie w formie „papierowej” (wydrukowane).
   1. Poprzez E-ZEZWOLENIA istnieje możliwość zakupu jedynie składek normalnych (członkowskich i okręgowych),
   2. Brak możliwości zakupu składki ulgowej. Zakup składki ulgowej możliwy jest wyłącznie u skarbnika koła PZW,
   3. Wędkarz ma obowiązek wypełniać załączony do E-ZEZWOLENIA Rejestr połowu ryb,
   4. ZEZWOLENIE – SKŁADKA (wraz z wypełnionym Rejestrem połowu ryb) podlega zwrotowi przy wnoszeniu opłat (składek) na następny rok, co warunkuje wydanie nowego zezwolenia,
   5. Wykupując składkę na rok 2020 przez platformę e-zezwolenia nie można dokonać zmiany przynależności (członkostwa) do koła. Chcąc zmienić koło należy złożyć u skarbnika koła oświadczenia o zmianie przynależności do koła.
   6. Wnosząc składki członkowskie na Okręg PZW w Szczecinie, wędkarz oświadcza, że akceptuje Statut PZW i staje się wędkarzem zrzeszonym w Polskim Związku Wędkarskim.
  6. Zezwolenie OKRESOWE jest ważne w formie elektronicznej lub wydrukowane wraz z rejestrem połowu ryb, dla:
   • członków PZW wraz z kartą wędkarską (lub paszportem jeżeli członek okręgu szczecińskiego jest cudzoziemcem zwolnionym z posiadania kart wędkarskiej) i legitymacją członkowską,
   • dla osób niezrzeszonych (obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską – w tym dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej,
  7. ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH jest ważne w formie elektronicznej lub wydrukowane wraz z rejestrem połowu ryb. Do tego zezwolenia konieczne jest posiadanie:
   1. członkowie PZW - aktualna składka członkowska i składka okręgowa, lub ZEZWOLENIE OKRESOWE dla członka PZW,
   2. osoby niezrzeszone w PZW – ZEZWOLENIE OKRESOWE dla osón niezrzeszonych w PZW

  III. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)
  1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
   • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
   • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU .
  3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
  4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz e-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem www https://zezwolenia.pzwszczecin.com w sekcji RODO oraz w siedzibie Okręgu: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3 [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3.
  5. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym e-zezwoleniu OKRESOWYM oraz w ZEZWOLENIE na jezioro LIWIA ŁUŻA na połów ryb ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta).
UWAGA
Das Recht zum Erwerb einer Erlaubnis im Rahmen der PZW-Mitgliedsbeiträge steht nur den Anglern zu, die den PZW-Mitgliedschaftsbeitrag im jeweiligen Kalenderjahr zuerst in ihrem heimischen PZW-Kreis bezahlt haben und die einen Stempel dieses Beitrags auf der PZW-Mitgliedskarte angebracht haben.
Wenn Sie PZW-Mitglied sind, aber Ihren Mitgliedsbeitrag in diesem Jahr noch nicht bezahlt haben, können Sie die PZW-Mitgliedserlaubnis nicht nutzen, bis Sie Ihren Mitgliedsbeitrag in Ihrem Kreis bezahlt haben. Der Erwerb des Mitgliedsbeitrags ist online nicht möglich - er kann nur im PZW-Kreis erfolgen.

Die Nutzung einer Genehmigung für PZW-Mitglieder ohne PZW-Mitgliedskarte mit Stempel des Mitgliedsbeitrags für das jeweilige Jahr gilt als Angeln ohne Erlaubnis!

Nicht dem PZW angeschlossene Personen und PZW-Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag im laufenden Jahr noch nicht bezahlt haben, können eine Erlaubnis nur in Form von Gebühren für nicht angeschlossene Personen erwerben.
Informationen zur persönlichen Datenverarbeitung
Klauzula informacyjna RODO dla wykupujących OPŁATY OKRESOWE w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO), Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie informuje:
 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicz 3, 70-383 Szczecin.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Rafałem Wielgus w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie jest możliwy mailowo: iod@bhpex.pl lub na adres Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
 5. Państwa dane osobowe, będą wykorzystywane w celu: sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb, kontroli przysługujących zezwoleń, prowadzenia rozliczeń, celach księgowo–rachunkowych, obrony przed roszczeniami, umożliwienia kontaktu, a także w innych celach wynikających z przepisów prawa.
 6. Dla członków PZW dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 6 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
 7. Dla osób niezrzeszonych w PZW dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wydania zezwolenia okresowego.
 10. Dane osobowe członków PZW mogą być udostępniane na portalu internetowym:
  www.pzw.org.pl/zgpzw/, https://pzwszczecin.com oraz na portalach internetowych Kół PZW Okręgu PZW w Szczecinie - w związku z organizacją zawodów wędkarskich oraz innych imprez towarzyskich i wędkarskich.
 11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa